Phân BM NovaTec ProVN 14-7-17-2Mgo+9S+TE

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N) : 14%
  • Lân (P2O5) : 7% * (100% Lân dễ tiêu*)
  • Kali (K2O) : 17%  *(100% Kali trắng*)
  • Magie Oxide (MgO): 2%
  • Lưu huỳnh (S): 9%
  • Boron (B): 0,02%
  • Kẽm (Zn): 0,01%
  • Sắt (Fe): 0,06%