Phân BM Blaukorn Classic 12-8-16-3+10S+TE

 • Đạm (N) : 12%
  • Đạm NO: 5%
  • Đạm NH: 7%
 • Lân (P2O5) : 8% *100% Lân dễ tiêu*
 • Kali (K2O) : 16%  *100% Kali trắng*
 • Magie Oxide (MgO): 3%
 • Magie (Mg): 1,2%
 • Lưu huỳnh (S): 10%
 • Boron (B): 0,02%
 • Kẽm (Zn): 0,01%
 • Sắt (Fe): 0,06%