Korn Kali + B

Giá: Liên hệ

  • K2O: 40%
  • MgO: 6%
  • S: 6%
  • B2O3: 0.8%