Phân Entec 12-12-17-2Mgo+8S+TE

  • Đạm (N): 12%
    • NO3 : 5%
    • Đạm NH4: 7%
  • Lân (P2O5): 12% (100% Lân dễ tiêu)
  • Kali (K2O): 17%  (100% Kali trắng)
  • Lưu huỳnh(S): 8%
  • Magie Oxide (MgO): 2%, Magie (Mg): 1,2%