Phân BM Yuroka 17-12-17

  • Đạm (NO3-; NH4+) : 17%
  • Lân hữu hiệu: 12%
  • Kali hữu hiệu : 17%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.