Phân Hữu Cơ BM Growel 3-3-3

  • Organic: 40%
  • Đạm (N): 3%
  • Lân (P2O5): 3%
  • Kali (K2O): 3%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn đầy đủ.