Phân BM NovaTec Perfekt 16-5-20+MgO+7S+TE

  • Đạm (N) : 16%
  • Lân (P2O5) : 5% * (100% Lân dễ tiêu*)
  • Kali (K2O) : 20%  *(100% Kali trắng*)
  • Magie Oxide (MgO): 1%
  • Lưu huỳnh (S): 7%
  • Boron (B): 0,02%
  • Kẽm (Zn): 0,01%
  • Sắt (Fe): 0,06%