Phân BM NovaTec 12-12-17-2+8S+TE

 • Đạm (N) : 12%
  • Đạm NO: 5%
  • Đạm NH: 7%
 • Lân (P2O5) : 12% * (100% Lân dễ tiêu*)
 • Kali (K2O) : 17%  *(100% Kali trắng*)
 • Magie Oxide (MgO): 2%
 • Magie (Mg): 1,2%
 • Lưu huỳnh (S): 8%
 • Boron (B): 0,02%
 • Kẽm (Zn): 0,01%
 • Sắt (Fe): 0,06%