Phân BM Sato Special 10-5-24

  • Đạm (NO3-; NH4+) : 10%
  • Lân (P2O5): 5%
  • Kali (K2O) : 24%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.