Phân BM Yuroka 16-16-16

  • Đạm (N) : 16%
  • Lân (P2O5) : 16%
  • Kali (K2O) : 16%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.