Phân BM Yuroka 18-9-18

Giá: Liên hệ

  • Đạm (NO3-; NH4+) : 18%
  • Lân hữu hiệu: 9%
  • Kali hữu hiệu : 18%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.