Phân BM Nitrophoska NPK 13-10-20+3S

  • Đạm (N): 13%
    • NO: 5%
    • Đạm NH4: 8%
  • Lân (P2O5): 10% *100% Lân dễ tiêu*
  • Kali (K2O): 20%  *100% Kali dễ tiêu*
  • Lưu huỳnh(S): 3%
  • Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu có từ nguồn nguyên liệu.