Phân BM Sato Special 20-10-8

  • Đạm (NO3-; NH4+) : 20%
  • Lân (P2O5): 10%
  • Kali (K2O) : 8%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.