Phân BM Entec 24-8-7+2S | TH-AGRICARE | Vật Tư Nông Nghiệp Chính Hãng

Phân BM Entec 24-8-7+2S

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N): 24%
    • Đạm NO3 : 11%
    • Đạm NH4: 13%
  • Lân (P2O5): 8% *100% Lân dễ tiêu*
  • Kali (K2O): 7% *100% Kali dễ tiêu*
  • Lưu huỳnh(S): 2%
  • Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu, Mn… có từ nguồn nguyên liệu.