Phân Kali BM Fruit-ACE

Giá: Liên hệ

  • K: 30%
  • Mg: 10%
  • S: 17%