Phân BM Yuroka 21-0-21

  • Đạm (NO3-; NH4+) : 21%
  • Kali (K2O) : 21%
  • Các nguyên tố trung và vi lượng Mg, Ca, S, Zn, Bo, Fe, Mo, Co, Cu, Mn có sẵn trong nguồn nguyên liệu.