Phân BM Entec 25-15

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N): 25%
    • NO3 : 11%
    • Đạm NH4: 14%
  • Lân (P2O5): 15% *100% Lân dễ tiêu*
  • Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu, Mn… có từ nguồn nguyên liệu.