Phân NPK King Nitro 27-7-7

Giá: Liên hệ

  • Đạm tổng số (Nts): 27%;
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;
  • Độ ẩm: 5%.