Phân Hữu Cơ Vi Sinh BASIC

  • Độ ẩm: 30%; Hữu cơ ­ts: 30%; Nts: 1%; P2O5hh: 1%; K2Ohh: 1%
  • Vi sinh cố định đạm: 1 x 106
  • Các chỉ tiêu khác do quá trình sản xuất tạo ra: CaO, MgO, S, SiO2, Axit Amin, Axit Humic, Axit Fulvic: dạng vết